• Ciemięga
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”

 

. Celem Konkursu jest:
- Ukazanie walorów krajobrazowych miejscowości Miłocin, jej bogactwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i stanu obecnego;
- Rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią i dziedzictwem kulturowym własnego regionu;
- Wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych i nagrodzenie zwycięzców;

 

pobierz kartę zgłoszeń

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich amatorów

Oceny przesłanych fotografii dokona Jury powołane przez Organizatora

Laureaci konkursu otrzymają wyróżnienia ufundowane przez
Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi”

 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU

 

2.1. Fotografie:


a) Tematyka zdjęć powinna dotyczyć pejzażu Miłocina w aspekcie przyrodniczym, historycznym lub kulturowo – społecznym.


b) Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie:
- 10 pojedynczych fotografii lub
- cykl składający się z max. 10 fotografii, który będzie traktowany jako jedna praca.

 

c) Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno – białe i w sepii, wykonane w dowolnej technice wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie o wymiarach od 15 x 21 cm, 20 x 30 cm lub 30 x 40 cm oraz  bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD (pojemność nie mniejsza niż 2MB), zapisane lub zeskanowane w rozdzielczości 300 dpi.

 

d) Do konkursu można zgłosić tylko fotografie nigdzie nie publikowane i nie nagrodzone.

 

e) Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

 

f) Każda z nadesłanych prac powinna zawierać w dolnej części rewersu następujące informacje, zapisane w sposób czytelny trwały, nie uszkadzający zdjęcia:
- imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail kontaktowy (dane te będą dostępne tylko dla organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzców), tytuł pracy i miejsce jego wykonania oraz kategoria w jakiej uczestnik startuje

- w przypadku cyklu opis numeryczny

 g) Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego

 

* Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego


h) Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem powinny dotrzeć do koordynatora konkursu Mariana Górniaka, tel. 796 838 488, do dnia 15.08.2012 r.

 

i)   Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

2.2. Ocena prac:

a) Oceny nadesłanych prac dokonuje Jury powołane przez Organizatora, które decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do wystawy,

- ewentualnym umieszczeniu fotografii w pokonkursowych publikacjach,

- przyznaniu nagród i wyróżnień

b) Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

c) Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie 20.08.2012 r.

 

d) Wyniki konkursu zastaną podane najpóźniej do 22.08.2012 r. na stronie www.ciemiega.pl

 

e) Otwarcie wystawy pokonkursowej, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do 31.08.2012 r. na imprezie planowanej, z okazji zakończenia wakacji.

 

 

3.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

3.1. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem swoich prac.

 

3.2. Nadesłane prace pozostają w siedzibie Organizatora w celu dokumentacji Konkursu

 

3.3. Organizator nie odsyła prac. Nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność Stowarzyszenia jako dokumentacja konkursu.

 

3.4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

 

3.5. Uczestnicy konkursu przysyłając formularz zgłoszeniowy, udzielają jednocześnie zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych fotografii w różnych publikacjach, w mediach oraz wydawnictwach.

 

3.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie spełniających wymogów wymienionych w pkt. 2.1. Regulaminu.

Stowarzyszenie w Liczbach

156
Imprez dla dzieci
79
Imprez okolicznościowych
172
Zawodów sportowych
49
Członków